سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشکده باقر العلوم (ع)  
مسئول دفتر پژوهش  
 
 
اجرائی 
همکاری 
پژوهشکده باقر العلوم (ع)  
همکاری با گروه حدیث 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
صدا و سیما  
کارشناس مرکز پژوهشهای صدا و سیما  
 
 
علمی و اجرائی 
تدریس 
دانشگاه علمی - کاربردی علویجه اصفهان  
مدرس 
 
 
---